RANČ POHODA

kone | šport | príroda | zábava

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ak ste naším členom, žiakom v jazdeckej škole alebo majiteľom u nás ustajneného koňa alebo ak ste návštevníkom nášho webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a bezpečnosť. Zoznámte sa, prosím, s ochranou Vašich osobných údajov, zásadami ich ochrany a Vašimi právami, ktoré máte v súvislosti s Nariadením EU ( GDPR ) a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vaše osobné údaje spracovávame ako prevádzkovateľ, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, akú dlhú dobu.   

Ak sa budete potrebovať v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov na nás obrátiť, je Vám k dispozícii t.č. +421 908 605 235 alebo emailová adresa: ekonom@rancpohoda.sk

 

1. Zásady spracúvania osobných údajov v Ranč Pohoda,o.z.

 

Ranč Pohoda, občianske združenie ako prevádzkovateľ dodržiava pri spracúvaní osobných údajov tieto zásady:

1. Zásada zákonnosti - osobné údaje spracúvame len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu Vašich základných práv.

2. Zásada obmedzenia účelu – Vaše osobné údaje získavame len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a ďalej ich nespracúvame spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. Ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, štatistiky, účtovníctva je možný len ak je v súlade s iným zákonom.

3. Zásada minimalizácie osobných údajov – spracúvané údaje sú primerané, relevantné a obmedzené len na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

4. Zásada správnosti – spracúvané údaje sú vždy správne a podľa potreby aktualizované. Nesprávne alebo neaktualizované údaje budú bez zbytočného odkladu vymazané alebo opravené.

5. Zásada minimalizácie uchovávania – osobné údaje sú uchovávané najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa získali. Osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účely archivácie, štatistiky, účtovníctva a to na základe osobitného zákona.

6. Zásada integrity a dôvernosti – pri spracúvaní Vašich osobných údajov je zabezpečená ich ochrana a bezpečnosť pred neoprávneným prístupom k nim. Neposkytujeme ich tretím osobám. 

7. Zásada zodpovednosti – sme zodpovední za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov

 

2. Vymedzenie účelov a právnych základov na spracovávanie osobných údajov prevádzkovateľa Ranč Pohoda, o.z.

 

 Ranč Pohoda, o.z. ako pri svojej činnosti spracúva osobné údaje na tieto účely:

a) služby súvisiace so starostlivosťou o koňa – na účely, ktoré súvisia s poskytovaním služieb v súvislosti s ustajnením: interná evidencia koní, CEHZ, zmluvy a doklady s tým súvisiace

b) výuka jazdenia – na účely evidencie hodín, komunikáciu, dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku

c) jazdecké akcie – na účely prezentácie, vyhodnotenia, zhotovenia záznamov pre športové, bezpečnostné a reklamné účely

d) vedenie účtovníctva – na účely vystavovanie účtovných dokladov

 

Právne základy na spracovávanie osobných údajov:

a) Zákon - Zákon o účtovníctve,  Zákon o DPH, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a iné

b) Zmluva – Zmluva o poskytnutí starostlivosti o koňa

c) Súhlas dotknutej osoby –  Súhlas so spracúvaním osobných údajov

 

3. Vaše práva pri ochrane Vašich osobných údajov

 

1. Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame

2. Máte právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov

3. Máte právo na prenos Vašich osobných údajov, právo namietať na ich spracúvanie a automatické individuálne rozhodovanie pri získavaní osobných údajov automaticky na webe

4. Ak máte pocit, že s Vašimi osobnými údajmi nenakladáme v súlade so zákonom, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi, ak nás budete vopred informovať, aby sme mohli prípadné pochybenie napraviť.

 

4. Bezpečnostné opatrenia prijaté na ochranu Vašich osobných údajov

 

a) technické, organizačné a personálne opatrenia

  • minimalizácia os. údajov – spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na daný účel
  • prístupy a heslovanie technických prostriedkov, na ktorých sa spracúvajú os. údaje ( MT, PC ) - povinná identifikácia a autentizácia pri prístupe k IS
  •  zamykanie miestností
  •  mlčanlivosť

b) interné bezpečnostné pravidlá a postupy

c) vykonávanie testovacej, posudzovacej a hodnotiacej činnosti s ohľadom na cyklus spracúvania osobných údajov

 

 

6. Mlčanlivosť

 

1. Ranč Pohoda, o.z. sú povinní zachovávať mlčanlivosť o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúvajú.

2. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania Vašich osobných údajov.

3.  Bez Vášho súhlasu Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím osobám.

 

 

Find RANČ POHODA on TwitterFind RANČ POHODA on FacebookFind RANČ POHODA on Google+RANČ POHODA RSS feed

 

Jazdecká škola

Celoročne v prevádzke k dispozícii hala a vonkajšie jazdiarne

Otváracie hodiny
 
 Po - Pia
14:00 - 18:45
So
9:00 - 12:45
------
jazdecká škola v prevádzke celoročne v jazdeckej hale aj počas sviatkov

Vodenie detí na koni

počas prevádzky jazdeckej školy

------

Objednajte sa

0947 955 110

Tréner: Lenka Pukanová
 
0905 787 477

Róbert PECUCH

------

HIPOTERAPIA

0902 241 889

Eva Stoklasová- tréner